Algemeen

Voor volwassenen geldt dat de praktijk de effecten van de behandeling via ROM, routine outcome monitoring,volgt. U krijgt indien u hier aan mee wilt werken van mijn administratie kantoor, www.DBCprof.nl , een mail met de benodigde informatie. Dit omvat een korte uitleg en een link naar een beschermde site waar u verschillende vragenlijsten voorgelegd krijgt. De antwoorden gaan alleen naar mij, als psychotherapeut. Het streven is om dit 3 maal per behandeling te doen: aan het begin, in het midden en aan het eind.

Voor diagnostiek en behandeling kan ook gebruik gemaakt worden van specifieke E-Health programma’s via Therapieland. Ook beeldbellen is via Therapieland onderdeel van de mogelijkheden.

Bij klachten kunt u zich natuurlijk naar mij als therapeut wenden zodat de klachten besproken kunnen worden. Ook kunt u zich wenden tot de LVVP; Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

Uw dossier is vertrouwelijk en valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U heeft, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen, inzagerecht op de formele stukken. Ook kunt u de informatie naar waarheid corrigeren of aanvullende informatie geven. De dossiers worden de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar op een beveiligde plaats bewaard en daarna vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te vernietigen. U kunt daarvoor een schriftelijk verzoek indienen.

Als behandelaar neem ik deel aan Intervisie met collega's. De praktijk wordt ook met regelmaat gevisiteerd om te garanderen dat deze voldoet aan de huidige maatstaven en richtlijnen. Hierbij kan uw dossier op hoofdlijnen ingezien of (anoniem) besproken worden. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat kenbaar maken en wordt dit schriftelijke bezwaar toegevoegd aan uw dossier en vanzelfsprekend gerespecteerd.